اعتماد/ به صف شدن تانکرهای حمل سوخت ونزوئلایی برای بارگیری بنزین ایرانی را ببینید.