آخرین خبر/ عدم شفافیت آراء نمایندگان در مجلس چگونه منشاء فساد می شود. بخش هایی از مستند خانه در تاریکی با موضوع اعمیت شفافیت در مجلس شورای اسلامی را ببینید.