آخرین خبر/ روایت دکتر محسن رهامی از حوادث کوی دانشگاه و اتهامات وارد شده به وی به عنوان وکیل دانشجویان آسیب دیده را مشاهده کنید.