خبرگزاری دانشجو/ رکب سپاه به کارگران بیکار را در این ویدئو ببینید.