آخرین خبر/ قالیباف اظهار کرد مجلس می تواند با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت و استفاده از ظرفیت های تقنینی و نظارتی دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.