انتخاب/ در ده دوره گذشته مجلس، بیش از ۱۰۰ مورد اعتراض به اعتبارنامه ها ثبت و اعتبارنامه 18 منتخب رد شده است.