آخرین خبر/ پاسخ موسوی در مورد خرید سلاح از روسیه را ببینید.