آخرین خبر/ ربیعی گفت: اظهارنظر های غیر سازنده و مبتنی بر تصورات پیشینی نمی تواند همکاری در سطح بالا را محقق کند. این دولت با تمام مشکلات اخیر، قطعا توانسته موفقیتهای بزرگی کسب کند و معلوم نیست اگر کسان دیگری بودند می توانستند این موفقیتها را کسب کنند