آخرین خبر/ روایت عروج روح خدا تا ملکوت همراه با تصاویر کمتر دیده شده را مشاهده می نمایید.