آخرین خبر/ رهبر انقلاب فرمودند: ما در زمینه استقلال اقتصاد از نفت، بودجه عملیاتی، آموزش فایده محور به جای آموزش حفظی و بی فایده، مسئله تامین عدالت ، اعتیاد، خانواده و پیری جمعیت نیاز به تحویل داریم.