فارس/ قهرمانی، نماینده دادستان گفت: پرونده بانک مرکزی در دست یکی از دادیاران به نام «فراهانی» قرار می‌گیرد و او در ابتدا «دانیال زاده» را ممنوع الخروج می‌کند.

قهرمانی، نماینده دادستان گفت: پرونده بانک مرکزی در دست یکی از دادیاران به نام «فراهانی» قرار می‌گیرد و او در ابتدا «دانیال زاده» را ممنوع الخروج می‌کند.
یکی از همکاران «طبری» می‌گوید وقتی «دانیال‌زاده» بازداشت شد «طبری» آرام و قرار نداشت
بعد به یکباره با فراهانی تماس گرفته شد که متوجه می‌شود «طبری» تماس گرفته. او می‌گوید دانیال‌زاده فردی خیّر است و پرونده را ببندید. فراهانی استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شده و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر شد
بازپرس فراهانی را هم از تهران به اراک فرستادند.