فارس/ گزارشی از زد و بند برای دریافت تسهیلات بانکی تا خرید و فروش درون خانوادگی در دادگاه گروه عظام را مشاهده می کنید.