آخرین خبر/ روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نیرو گفت: نظم و ترتیب و زمان بندی ، وعده دقیق دادن به مردم، یکی از آرزوهای من بود.

در کشور های اروپایی اعلام میکنند که پایان دو سال دیگر این 10 پروژه به پایان میرسد و روزش را هم مشخص میکنند، کشور ما هم در قسمت آب و برق به این نطقه رسیدیم