نامه نیوز/ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: منافع چین و روسیه در این است که از منافعی که در خصوص ارتباط با ایران دارند حفاظت و حراست کنند، چون به نفع همه طرف هاست بنابراین عقلانیت سیاسی حکم می‌کند این ارتباط از سوی چین و روسیه تعمیق شود

عباس مقتدایی خوراسگانی درباره نشست شورای امنیت ملی سازمان ملل درباره قطعنامه ضدایرانی آمریکا و نوع دفاع محمدجواد ظریف از موضع جمهوری اسلامی گفت: در اینکه از همه افرادی که در سطح داخلی و خارجی از منافع ملت ایران حفاظت و حراست می کنند باید حمایت کنیم شکی نیست، از این جهت دیدگاه های آقای ظریف در اجلاسی که گذاشت مواضعی بود که بیانگر دیدگاه های اصولی جمهوری اسلامی ایران است بنابراین استحکام مطالب مطرح شده درخور تقدیر است.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه کنیم که در سال های اخیر به جهت برخی اقداماتی که تلقی کوتاه آمدن ایران از دیدگاه های خود را داشته است، هم باید به نوعی انتقاد کرد، زیرا برخی عملکردها و یا دیدگاه های گذشته سبب شده است تا کشورهای اروپایی و برخی نهادها و سازمان های بین المللی احساس کنند که می توانند با فشار تحریم یا تهدید ایران را از دستیابی و حفظ و حراست از منافع خود باز دارند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس تأکید کرد: اینک زمان آن رسیده است که پیمودن این جاده یکطرفه دادن منافع به غرب و در عوض نادیده گرفته شدن منافع ایران و بهره مندی حداکثری غرب از قراردادهایی که با ایران بسته، را متوقف کنیم.

وی افزود: در این راستا ضرورت دارد که پیامی قاطع، بازدارنده و موثر به کشورهای غربی و نهادها و سازمان های بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی داده شود تا بدانند جمهوری اسلامی ایران درباره حفظ و حراست از منافع و تمامیت ارضی کشور و حفظ و حراست از قلمرو خود به عنوان یک اصل اساسی در حوزه سیاست خارجی نگاه می کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه توقف داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی پیامی قاطع است که اگر غرب بیش از این کوتاهی کند جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد کرد، درباره گام بعدی ایران در صورت تصویب قطعنامه ضدایرانی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفت: مطمئنا از موضع تصمیم گیری یکپارچه و متحد حفاظت و حراست خواهد کرد. در ایران درباره سیاست های خارجی و راهبردهای آن اتفاق نظر وجود دارد.

وی افزود: همه کسانی که در حوزه سیاست خارجی فعال هستند متحد هستند که موضع اصولی کشور را پیش ببرند به همین جهت غربی ها باید بدانند اگر خطاهای شان بیشتر از این باشد که تاکنون انجام داده اند، قطعا با اقدامات بازدارنده ایران آن هم در سطح عالی و قاطع مواجه خواهند شد.

عباس مقتدایی درباره انتظارات ایران از چین و روسیه هنگام بررسی قطعنامه ضدایرانی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل اظهار کرد: روابط ایران با چین و روسیه در سال های اخیر ریشه دار و راهبردی بوده است، آنجا که ضرورت داشته چین و روسیه از مواضع اصولی ما پشتیبانی کرده اند. البته همچنان توقع ما این است که سطح روابط ارتقا یابد و پشتیبانی این دو کشور در عرصه بین المللی افزون تر شود. البته ما در برابر حمایت هایی که از سوی کشورها صورت می گیرد بی تفاوت نیستیم و به موقع از این حمایت ها تقدیر و تجلیل خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: منافع چین و روسیه در این است که از منافعی که در خصوص ارتباط با ایران دارند حفاظت و حراست کنند چون به نفع همه طرف هاست بنابراین عقلانیت سیاسی حکم می کند این ارتباط از سوی چین و روسیه تعمیق شود و به همین جهت است که جمهوری اسلامی ایران با نگاه به شرق در سال های گذشته تلاش کرده است تا نا مهربانی های غرب را جبران نماید. هرچه فشار غرب بر جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد ما نگاه به شرق را عمق بیشتری خواهیم بخشید.