آخرین خبر/ چه کسی و چرا بودجه بی بی سی را پرداخت می کند؟ چرا عربستان غیر دموکراتیک و بی بی سی با هم مشکلی ندارند.