برنا/ سخنگوی وزارت خارجه در برنامه بدون تعارف حضور یافت.

موسوی سخنگوی وزارت خارجه درباره میزان حقوقش گفت: ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان می‌گیرم.