صدا و سیما/ نادر طالب زاده از قول شهردار گراژده درباره جنگ بوسنی گفت: با چهارتا آرپی جی، محاصره را دوازده کیلومتر عقب بردیم.