آخرین خبر/ روایت امیر آبادی نماینده مجلس از علت جذابیت بعضی کمسیون های مجلس برای نمایندگان را ببینید.