مشرق/ سی و هشت سال پیش فرمانده شجاع جبهه اسلام به همراه دیپلمات های ایرانی توسط گروه های وابسته به صهیونیست ها ربوده شدند و تا کنون هیچ اطلاعاتی از وضعیت آنها وجود ندارد.