صدا و سیما/ ظریف گفت : امریکا برای حفظ قدرت گذشته خود بدنبال امنیتی کردن همه چیز است حتی کرونا