آخرین خبر/ چرا ملت خدانشناس و ملحد، گاهی به اهداف خود می‌رسد ولی ملت خداشناس نه؟