آخرین خبر/ ممنوعیت حضور افراد در اماکن عمومی اجرایی شد.