آخرین خبر/ امروز در مجلس صحبت عمده نمایندگان اوضاع معیشتی مردم بود.