آخرین خبر/ چند سالی است یکی از همسایگان ایران که از قضا مدیون و مرهون کمک های کشورمان در بحران های اقتصادی کشورش بود حق همسایگی را به جا نمی آورد و از ایران به مجامع بین المللی شکایت می کند!

این کشور این روزها مرز خود را به روی ایران بسته و حتی اتباع خودشان را هم به کشورشان راه نمی دهند!

همسایه بد عنق ایران را در این ویدئو بشناسید.