جهان/ در گزارش تصویری «فقط برای خدا» با نمونه هایی از رفتارهای اخلاقی شهید حاج قاسم سلیمانی به هنگام حضور در اجتماع، برخورد با مردم و خلقیات معنوی این شهید عزیز آشنا خواهید شد.

ماجرای عکس یادگاری حاج قاسم با دختری که حجاب مناسبی نداشت به شرح زیر است:
می خواستند عکس یادگاری بگیرند. از ماشین پیاده شد. یک گروه دیگر برای دومین بار از ماشین پیاده اش کردند برای عکس گرفتن. دفعه سوم یک خانم خواست عکس بگیرد، با حجاب نامناسب. پیاده شد با او هم عکس گرفت.
گفت باور نمی کردم با من عکس بگیرید. از امروز سعی می کنم حجابم را درست کنم.