شبکه خبر/ رئیس دستگاه قضا گفت: گاهی ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پر ضررتر است؛ نبود مدیریت در بازار و نوسان قیمت‌ها مردم را آزرده کرده است و برای ایجاد ثبات در بازار نیاز به کارجهادی و طرح جامع اقتصادی داریم.