آخرین خبر/ شوخی سخنگوی دولت با خبرنگار ترکمنستان را در این ویدئو ببینید.