فارس/ وقتی استاندار خراسان شمالی مدیرانش را نابود می‌کند!

شجاعی، استاندار خراسان شمالی گفت:
شما مدیران درک ندارید
از این استان بروید بیرون!
نبود خیلی از شما مدیران بهتر از بودنتان است
در ادارات برای چه حقوق می‌گیرد؟
وجود بی حاصلتان برای مردم مانع شده است
از مردم خجالت نمی‌کشید؟!

پی‌نوشت: جانا سخن از زبان ما می‌گویی😁