اعتماد/ صدوقی یکی از شاکیان طبری گفت: از طبری شکایت کردم، همان روز اول مرا تهدید کردند که باید به طبری رضایت بدهید.