آخرین خبر/ بحث داغ جوانان با محسنی اژه ای در مورد نحوه مطالبه گری عدالت را میبینید. چگونه قوه قضائیه می توانست ازکارگران هفت تپه حمایت کند. چرا تجمعات کارگران به دادگاه و بعد تبرئه شدن ختم شد.