آخرین خبر/ اقدامات قوه قضائیه برای امنیت مالی و جانی گزارش گران فساد چیست؟ محسنی اژه ای گفت: در حال طراحی سامانه ای هستیم که هر شخص به راحتی بتواند گزارش خود را ثبت کند بدون اینکه هویتش برای دیگران مشخص شود.