میزان/ طبری در نهمین جلسه دادگاهش که روز گذشته برگزار شد، گفت: با سرخوش هیچ مراوده مالی نداشتم.
🔹مشایخ، متهم پرونده طبری در جلسه دادگاه گفت: حداقل حقیقت را بگوییم، شما هم من را خراب می‌کنید هم رفیق صمیمی خود را، این حرف‌ها چیست؟