مهر/ چند نفر از شاهدان عینی قیام گوهرشاد که در سال ۱۳۱۴ علیه کشف حجاب رضاخانی صورت گرفت از اتفاقات این روز برایمان می‌گویند.