صبح نو/ مجلس یازدهم برای حل مشکلات کشور یک «بسته اقتصادی مردمی» تدوین کرده تا شاهد یک «تحول اقتصادی به نفع مردم» باشیم.

امروز رئیس مجلس در دیدار با رهبری از آن رونمایی کرد.