انتخاب/ داستان مذاکرات هسته ای؛ از ۸۲ با «روحانی-ظریف» تا ۸۴ به مسئولیت «احمدی نژاد - جلیلی» را مشاهده کنید.