تسنیم/ وکیل متهم طبری گفت: ارتباط انوشه با موکلم کذب است.