آخرین خبر/ وقتی گفتگو با شاهرگ رسانه های بیگانه به مذاق خیلی ها خوش نمی آید.