تسنیم/ اثر بازگشت شهید نسیم افغانی در میان دو ملت ایران و افغانستان را می بینید.