انتخاب/ ماجرای اتهامات یک مدیر سابق بانک مرکزی؛ از دریافت ۸۰۰ سکه تا آپارتمان انگلیس و ۷ هواپیما در اسپانیا.