آخرین خبر/ روحانی در آیین بهره بداری از طرح های وزارت نیرو گفت: دسترسی جمعیت شهری به آب شرب از 74 درصد اول انقلاب به 99.9 رسیده است.

در آغاز انقلاب  27 تصفیه خانه داشتیم و تا پایان امسال 167 عدد خواهیم رسید. در تصفیه خانه فاضلای از 4 به 255 عدد رسیدیم . آنها که می گویند انقلاب چه کار کرده است  انقلاب اسلامی در بخش تصفیه فاضلاب 63 برابر تلاش کرده است.