190 0 نظـــــــر  

جار/ * خبري از پايان رسيدگي به حقوق هاي نجومي نيست
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

190 0 نظـــــــر