جار/ * برنامه دشمن، تصویرسازی غلط از ایران است
در این جنگ پیروز خواهیم شد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید