آخرین خبر/ *فرانسه به روابط مستحکم با عربستان التزام دارد و داووس صحرا شرکت های روسی را جذب کرد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید