جار/ * تأخیر اروپا در SPV قابل قبول نیست


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید