جار/ * سوبسید، گره فقر را کور می کند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید