جار/ * زبان ملایم در سخن گفتن با دنیا، حسن همجواری با همسایگان و توجه به معیشت مردم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید