آخرین خبر/ پدیده. چگونه الکساندریا اوکاسیو کورتز هدایتگر سیاست آمریکا شده است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید