جار/ * مذاکره سم است؛ جنگ هم نمی شود


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید