جار/ * ظرفیت فشارهای آمریکا به پایان رسیده است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید