جار/ * عبور از شوک اولیه تحریم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید